مثنوی مولوی، الهام بخش فرهنگ عامه ایران زمین

مثنوی مولوی، الهام بخش فرهنگ عامه ایران زمین

بسیاری از ادیبان، شاعران و نویسندگان گذشتهء فارسی‌ زبان در آثار خود از اجزای فرهنگ‌ عامه‌ و بویژه از ادب شفاهی بهره‌گیری کـرده‌اند.در شاهنامه، تاریخ بیهقی، مثنوی‌های عطار و نیز‌ آثار سنایی، خاقانی و نظامی‌ با‌ نمونه‌هایی از آداب، رسـوم، باورها و آئین‌های نیاکانمان و هـم‌چنین بـرخی از افسانه‌های رایج در میان مردم آشنا می‌شویم...

کافه تاریخ- کافه هنر

بسیاری از ادیبان، شاعران و نویسندگان گذشتهء فارسی‌ زبان در آثار خود از اجزای فرهنگ‌ عامه‌ و بویژه از ادب شفاهی بهره‌گیری کـرده‌اند.در شاهنامه، تاریخ بیهقی، مثنوی‌های عطار و نیز‌ آثار سنایی، خاقانی و نظامی‌ با‌ نمونه‌هایی از آداب، رسـوم، باورها و آئین‌های نیاکانمان و هـم‌چنین بـرخی از افسانه‌های رایج در میان مردم آشنا می‌شویم. در این میان آثار جلال الدین‌ محمد بلخی معروف به مولوی به لحاظ وجود‌ اجزای گوناگون فرهنگ عامه در آنها از اهمیت‌ ویژه‌ای برخوردار است. مروری اجمالی بـر فیه ما فیه، مکاتیب، دیوان شمس و مثنوی معنوی‌ مؤید این موضوع است.در میان این آثار، مثنوی‌ به‌ دلایل گوناگون نقش ویژه‌ای در حفظ و گسترش مواریث فرهنگ گذشتهء ما داشته است.جایگاه مـثنوی در فـرهنگ ایران به اندازه‌ای‌ است که برخی با تعبیری مبالغه‌آمیز دربارهء آن گفته‌اند: «هست‌ قرآن‌ در زبان پهلوی». مثنوی‌ از همان زمان سرایش در میان عامهء مردم محبوبیت و مقبولیت خاصی یافت. ابن‌ بطوطه، جهانگرد تونسی،که قریب شصت سال پس از مرگ مـولوی ضـمن سفر دور و دراز خود‌ به‌ قونیه‌ رفته بود،از حرمت فراوان‌ مثنوی‌ در‌ میان مردم شهر و خواندن آن در خانقاه ها گزارش‌ کرده است.  براساس گزارشهای موجود یکی از مواد درسی مکتب‌خانه‌های مردم فارسی‌ زبان‌ گزیده‌هایی‌ از‌ مـثنوی بـوده اسـت. بدون تردید زبان مثنوی که‌ به‌ قول‌ استاد‌ زرین‌کوب عنصر عمدهء آن زبـان عـامه اسـت و نیز وجود اجزای‌ فراوانی از فرهنگ و ادب عامه در آن از این دلایـل اسـت.  آنـچه بیش از‌ همهء‌ موارد فوق مثنوی را مورد توجه‌ عامه‌ قرار‌ داده‌ است‌ وجـود قـصه‌های‌ زیبا‌ و دل‌نشین‌ آن است.اساس مثنوی بـر قصه استوار است.مـولوی دربـارهء قصه صاحب دیدگاه‌ خاصی اسـت.هـمان‌ گونه‌ که‌ دیگران نیز گفته‌اند قصه در نزد مولوی‌ همچون‌ ابزاری‌ است‌ که‌ بـا‌ آن بـه ترویج دیدگاههای خود می‌پردازد.از ایـن رو تـوجه بـه پیام و مضمون قـصه بـرای او اهمیت‌ خاصی داشته اسـت.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •