چاپلوسانی که حرفشان بسیار خریدار داشت

چاپلوسانی که حرفشان بسیار خریدار داشت

در زمره دوستان و نزدیکان شاه کسانی بودند که از معروفیت چندانی برخوردار نبودند؛ اما به واسطه نزدیکی و دوستی خاص با شخص شاه، از موقعیت بالایی برخوردار شده و بسیاری از افراده رده بالا نیز از طریق آنان به شاه نزدیک می‌شدند...

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

در زمره دوستان و نزدیکان شاه کسانی بودند که از معروفیت چندانی برخوردار نبودند؛ اما به واسطه نزدیکی و دوستی خاص با شخص شاه، از موقعیت بالایی برخوردار شده و بسیاری از افراده رده بالا نیز از طریق آنان به شاه نزدیک می‌شدند:
«آدم‌هائی که در حلقه روابط شخصی و در جمع یاران خصوصی شاه و فرح قرار می‌گرفتند در نظر زعمای قوم و مقامات درجه اول که از این روابط آگاه بودند دارای منزلت و موقعیت خاص می‌شدند و حرفشان بسیار خریدار داشت و کارت توصیه شان روی سنگ هم که می‌گذاشتند آب می‌شد و حقیقت اینست که از طرف مقامات خیلی هم به آن‌ها تملق گفته می‌شد و چاپلوسی آن‌ها را می‌کردند اما در ظاهر احیاناً برای مردم عادی که فقط از راه خبرها و رویدادها در جریان قرار می‌گرفتند اصلاً شناخته نبودند.»1
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •