خودکشی که بر اثر اصلاحات ارضی رخ داد!!

خودکشی که بر اثر اصلاحات ارضی رخ داد!!

پرسیدم چطور مرد؟ گفت خودش را کشت. خیلی تعجب کردم که او مردی ۷۰ سال، چطور و برای چه خود را کشت؟ جواب داد از فشاری که کشاورزی وارد آمد. او اراضی وسیعی را در اصطهبانات آباد کرده بود که کارهایش بیش از یکصدهزار درختی بود که غرس نموده بود...

کافه تاریخ- کشکول

از آنجا که اصلاحات ارضی با هدف تمرکز قدرت سیاسی مرکز و از بین بردن قدرت خوانین و مالکین بزرگ صورت گرفت، عواقب بسیار ناگواری از نظر فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی بر روستائیان و حتی مردم کشور تحمیل کرد. این اصلاحات باعث مشکلات اقتصادی فزاینده‌ای بر برخی از مالکین و کشاورزان شد که در مواردی خودکشی آنان را هم به همراه داشت:
«به مسجد مجد که صبح رفتم برای شرکت در ختم حاج محمدتقی شمس بود از محترمین فارس که سردار فاخر و محترمین شیراز مقیم تهران که همه از دوستانم بودند آگهی کرده بودند به علاوه با خود شمس از ۱۵ سال پیش دوست بودم، زیرا او دوست مرحوم لسانی بود، پسرش عبدالحسین شمس‌زاده هم وارد سیاست بود، روزنامه‌ای هم داشت و گاهی می‌نوشت. من به یاد دوستی‌اش به ختم رفتم. سرتیپ ثابتی هم پهلویم نشسته بود که خود صاحب عزا بود. پرسیدم چطور مرد؟ گفت خودش را کشت. خیلی تعجب کردم که او مردی ۷۰ سال، چطور و برای چه خود را کشت؟ جواب داد از فشاری که کشاورزی وارد آمد. او اراضی وسیعی را در اصطهبانات آباد کرده بود که کارهایش بیش از یکصدهزار درختی بود که غرس نموده بود. برای همین کارهای عمران و آبادی مبالغی مقروض شده بود، موضوع اصلاحات ارضی هم مانع برداشت عوایدش از املاک مزروعی‌اش شد، عاقبت خود را کشت.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •