بار گران سکه‌ها بر کول مسافران

بار گران سکه‌ها بر کول مسافران

در بازار واحد پولی که هنگام معامله رد و بدل می‌شود، قران یا سکه‌های دو قرانی است که دومی تقریباً برابر بیست سنت امریکایی است. یک قران مرکب از بیست شاهی و هر شاهی معادل نیم سنت است.

کافه تاریخ- سبک زندگی

واحد پول قاجار تومان، قران و شاهی بود که البته تومان تا پیش از دوره قاجار استفاده نمی‌شد. هر کدام از این واحدها برابر با مقداری از پول بود. قران یک دهم تومان و پنج عباسی یا بیست شاهی بود:
«در بازار واحد پولی که هنگام معامله رد و بدل می‌شود، قران یا سکه‌های دو قرانی است که دومی تقریباً برابر بیست سنت امریکایی است. یک قران مرکب از بیست شاهی و هر شاهی معادل نیم سنت است. تومان عبارت است از ده قران یا چیزی کمتر از یک دلار، با این همه سکه یک تومانی عملاً وجود ندارد مگر به صورت سکه‌های کمیاب طلا. هر چند بانک شاهنشاهی ایران اسکناس‌هایی که دارای گراورهای زیباست نشر کرده، اما صرف نظر از طهران و تبریز در سایر شهرهای ایران با تنزیل بسیاری مبادله می‌شود. از اینجاست که مسافر هنگام عزیمت باید کیسه‌های سنگین پر از سکه‌های نقره با خود حمل کند و این بار گران را به سر بار خود نهد.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •