توطئه تیمور و شاپور بختیار علیه امینی

توطئه تیمور و شاپور بختیار علیه امینی

زمانی که امینی با جبهه ملی در تقابل قرار گرفت، آنها تظاهرات و فعالیت‌ها را در دانشگاه‌ها متمرکز کردند.

کافه تاریخ- کشکول

بعد از کودتای 28 مرداد، اکثر اجتماعات و تظاهرات اعتراضی به صورت پراکنده و عمدتاً از سویی احزابی چون جبهه ملی برگزار می‌شد. پایگاه مهم جبهه ملی نیز در آن دوره دانشگاه‌ها و دانشجویان بود که در اوایل دهه 40 در چندین مورد از جمله در برابر برخی از سیاست‌های امینی صورت گرفت:

«موقعی که امینی با جبهه ملی در تقابل قرار گرفت، آنها تظاهرات و فعالیت‌ها را در دانشگاه‌ها متمرکز کردند، اعتصاب روز اول بهمن ۱۳۴۰ در دانشگاه به صورت تظاهرات و تحصن با همین هدف بود که آن روز مأمورین انتظامی با همکاری تیپ نوهد ریختند و ضرب و شتم و خرابکاری های وسیعی مرتکب شدند. چون شدت عمل غیر متناسب بود، گفته شد که منظور از این اقدامات ایجاد بحران برای برکناری امینی از نخست‌وزیری بوده است و از آنجا که شاپور بختیار مسئول امور دانشگاه و دانشجویان از طرف جبهه ملی بود و با همکاری فروهر فعالیت‌های دانشجویان را هدایت می‌کرد و در ایجاد اغتشاش در دانشگاه که منجر به ورود نیروهای نظامی شد دخالت داشت، امینی به این نتیجه رسیده بود که تیمور بختیار با همکاری شاپور بختیار و سایر رهبران جبهه ملی علیه او توطئه کرده و این حادثه را ایجاد کرده اند.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •