مغز متفکر سیاستهای فرهنگی پهلوی دوم چه کسی بود؟

مغز متفکر سیاستهای فرهنگی پهلوی دوم چه کسی بود؟

فرح پهلوی که به نوعی مجری برنامه‌های فرهنگی غـرب در ایران‌ بود‌ با هـدف تـثبیت حکومت چند اقدام فرهنگی انجام داد؛ جذب روشنفکران- که البته بیشتر عناصر چپ دور‌ او‌ حلقه‌ زدند-گسترش رادیو و تلویزیون، ایجاد موزه هنرهای معاصر، فرهنگ‌سرای نیاوران و تأسیس کاخ جوانان. فرح‌ و هم‌فکرانش‌ بر آن بودند تا در کنار هر شعبه از کـانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان‌ یک‌ کاخ ایجاد شود تا کودکان نوجوانان بلافاصله پس از گذراز مرحله کانون وارد کاخ‌ شوند‌ و برنامه‌ها و سیاستهای پیاده شده در کاخ را خط مشی خود قرار دهند.

کافه تاریخ- کافه هنر

فرح پهلوی که به نوعی مجری برنامه‌های فرهنگی غـرب در ایران‌ بود‌ با هـدف تـثبیت حکومت چند اقدام فرهنگی انجام داد؛ جذب روشنفکران- که البته بیشتر عناصر چپ دور‌ او‌ حلقه‌ زدند-گسترش رادیو و تلویزیون، ایجاد موزه هنرهای معاصر، فرهنگ‌سرای نیاوران و تأسیس کاخ جوانان. فرح‌ و هم‌فکرانش‌ بر آن بودند تا در کنار هر شعبه از کـانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان‌ یک‌ کاخ ایجاد شود تا کودکان نوجوانان بلافاصله پس از گذراز مرحله کانون وارد کاخ‌ شوند‌ و برنامه‌ها و سیاستهای پیاده شده در کاخ را خط مشی خود قرار دهند.سیاستهای‌ مزبور‌ بر‌ پایه ثبات و تدوام حـاکمیت اسـتوار بود. چه بسا «لیلی امیر ارجمند» مشاور فرح و رئیس کانون‌ و پرورش فکری کودکان و نوجوانان که اغلب با عناصر چپ در ارتباط بود، طراحی‌ پروژه‌های‌ فرهنگی‌ دوره پهلوی دوم بویژه از اواسط دهه 1340 به بعد را بیشتر به دست نیروها‌ و عـناصر چـپ بی‌خطر می‌سپرد و آنان نیز می‌کوشیدند در پوشش طرحها و پروژه‌های‌ فرهنگی‌ سیاستها، خط مشی و ذهنیات خود را بویژه به جوانان القاء کنند و جوانان را آن‌گونه که‌ خود‌ می‌خواهند، پرورش‌ دهند. در دوره ایجاد کاخ جوانان، اغلب دانشگاهها و دانشجویان کـشور سـیاسی‌ بودند‌ و گروههای مذهبی و غیر مذهبی در دانشگاهها فعالیت می‌کردند. دست‌اندرکاران حکومت که در جذب دانشجویان به‌ خود‌ ناموفق بودند سعی می‌کردند با ایجاد فضاهای متفاوت برای جوانان،از تمایل آنان‌ به‌ سمت سـیاست جـلوگیری کـنند. اما گذشت زمان نشان‌ داد‌ که‌ بـسیاری از جـوانان عـضو کاخ به جرگه‌ سیاسیون‌ مخالف رژیم پیوستند و کاخ را پوششی برای فعالیتهای سیاسی خود قرار دادند. ازاین‌رو‌ عضویت‌ در کاخ به معنی هم‌سویی‌ بـا‌ اهـداف مـوردنظر‌ رژیم‌ به‌ شمار نمی‌رفت. 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •