حربه‌های رضاخان برای نقد قاجار

حربه‌های رضاخان برای نقد قاجار

رضاخان جهت قبضه کامل قدرت از قاجاریان به پهلوی، از حربه طرح حکومت جمهوری نیز استفاده نمود. وی جهت استقرار این نوع حکومت و تضعیف قاجاریه، از شیوه پررنگ جلوه دادن نقصان‌های حکومت قاجار نیز استفاده نمود و بر مسائلی چون مفاسد قاجار تأکید کرد و...

کافه تاریخ- اخبار تاریخی


رضاخان جهت قبضه کامل قدرت از قاجاریان به پهلوی، از حربه طرح حکومت جمهوری نیز استفاده نمود. وی جهت استقرار این نوع حکومت و تضعیف قاجاریه، از شیوه پررنگ جلوه دادن نقصان‌های حکومت قاجار نیز استفاده نمود و بر مسائلی چون مفاسد قاجار تأکید کرد:
«رضاخان و هواخوا‌هانش برای بزرگ نشان دادن خود مفاسد قاجار را عنوان کردند و دست به تبلیغات گسترده‌ای زدند. با فریبکاری خوا‌هان استقرار جمهوری شدند و انتخابات بقیه نقاط را برای امکان تشکیل مجلس پنجم انجام دادند. با مجلسی که عمده اعضای آن هواخواه رضاخان بودند به کوبیدن احمدشاه پرداختند و روزنامه‌‌‌های شفق سرخ، کوشش، میهن و ستاره ‌ایران او را مورد حمله شدید قرار دادند و طرفدار جمهوری شدند و این نکته بخوبی بارز بود که سرنخ مسأله جمهوری کجاست تلگراف‌‌های زیادی مخابره گردید. در حمایت از رضاخان دستور داده شده بود برای تلگرام پولی نگیرند و در آغاز سال ۱۹۲۴ - آخر ۱۳۰۲ ه. ش - حزب جمهوری، حزب جمهوری‌خوا‌هان و نظایر آن سازمان یافتند و در رأس برنامه خود تبدیل پادشاهی را به جمهوری قرار دادند و مجلس به دو گروه هواداران و مخالفین تقسیم شده بود. رهبر موافقین و تدین، و رهبر مخالفین  آیت‌الله مدرسه بود.»1
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •