کلید قدرت حزب در دست هویدا

کلید قدرت حزب در دست هویدا

هویدا بوسیله شبکه‌ای که ایران نوین در سراسر مملکت گسترده بود، به هیچ گروه و شخص دیگر در حاکمیت اجازه نمی‌داد که چشمداشتی به مناصب و پست‌های درجه اول مملکتی داشته باشند...

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

وقتی هویدا به عنوان دبیر کل حزب ایران نوین انتخاب شد، فعالیت‌های آن با محدودیت‌های زیادی مواجه گشت. علیرغم آنکه این حزب در فضای تهی از احزاب متعدد فعالیت می‌نمود؛ اما اکثریت مجلس را در دست داشت و یکی از احزاب مهم تا پیش از تأسیس سیستم تک حزبی بود. با این حال زعامت هویدا بر این حزب از دامنه فعالیت‌های آن بیش از پیش کاست.
«این هویدا بود که با وجود انتصاب به دبیرکلی حزب واحد]رستاخیز[  موقعیت خود را از دست می‌داد. زیرا این هویدا بود که بوسیله شبکه‌ای که ایران نوین در سراسر مملکت گسترده بود، به هیچ گروه و شخص دیگر در حاکمیت اجازه نمی‌داد که چشمداشتی به مناصب و پست‌های درجه اول مملکتی داشته باشند و در حقیقت این حزب به عنوان تنها مسیر رسیدن به موقعیت‌های سیاسی و اداری و پارلمانی، روابط سنتی توزیع قدرت را در مملکت بهم زده بود و کلید قدرت حزب هم یکسره در دست هویدا بود. لذا با انحلال حزب ایران نوین کار دگرگونه شد و هویدا گامی به عقب رانده شد، زیرا با وجودیکه خود او به دبیر کلی حزب واحد رسید، کسان دیگری به صحنه آمدند که مهارشان بدست هویدا نبود و زمانی که مقرر شد حزب دارای دو جناح یکی بنام جناح مترقی و دیگری بنام پیشرو باشد انتخاب آموزگار و هوشنگ انصاری به رهبری این دو جناح معنای سیاسی خود را داشت و این برای هویدا هشداری بود که رقبای او و داوطلبان جانشینی ار چه کسانی هستند.»1
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •