عنکبوت سرخ ابزار نفوذ کمونیسم در ایران

عنکبوت سرخ ابزار نفوذ کمونیسم در ایران

از‌گروه‌ها و تشکل‌های وابسته به اتحاد جماهیر شوروی باید به فرقه‌ی «عنکبوت سرخ» اشاره کرد. این شبکه‌ی کمونیستی وابسته، وظیفه‌ی پیش برد اهداف شوروی را بر عهده داشت و بعضاً از آن برای کنترل سایر احزاب وابسته به شوروی استفاده می‌شد.

کافه تاریخ- سند

از‌گروه‌ها و تشکل‌های وابسته به اتحاد جماهیر شوروی باید به فرقه‌ی «عنکبوت سرخ» اشاره کرد. این شبکه‌ی کمونیستی وابسته، وظیفه‌ی پیش برد اهداف شوروی را بر عهده داشت و بعضاً از آن برای کنترل سایر احزاب وابسته به شوروی استفاده می‌شد. سند زیر تشکیل این فرقه در سال 1332 را نشان می‌دهد. در بخشی از سند آمده است «در موقع تشکیل جلسه حضور بیش از سه نفر نباشد و جلسه نیز بدون مدرک باشد و از طرف سفارت شوروی مأمور تعیین می‌شود که در محل‌های دیگر تماس گرفته شود.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •