زیبایی تاج السلطنه عامل دشمنی زنان با وی

زیبایی تاج السلطنه عامل دشمنی زنان با وی

در تمام زن های ایران؛ زنی به خوش صورتی و قشنگی من نبود. اغلب در مجالس بزرگ می رفتم، از قبیل عروسی ها، اعیاد، به حضور شاه، در مواقع رسمی که تقریبا هزار نفر از شاهزاده خانم ها و فامیل های بزرگ بودند...

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

در خاطرات تاج السلطنه آمده است که: «در تمام زن های ایران؛ زنی به خوش صورتی و قشنگی من نبود. اغلب در مجالس بزرگ می رفتم، از قبیل عروسی ها، اعیاد، به حضور شاه، در مواقع رسمی که تقریبا هزار نفر از شاهزاده خانم ها و فامیل های بزرگ بودند؛ در میان تمام آنها هیچکس به قشنگی من نبود. تمام مجالس به من تماشا میکردند. اغلب خانم ها از من می پرسیدند: « لباس شما را کدام خیاط دوخته؟» ... می گفتم : « فلان خیاط؟» این بیچاره با یک زحمتی، عین لباس مرا تهیه میکرد. لیکن، وقتی که میپوشید قشنگ نمیشد. آن وقت، با من عداوت پیدا میکرد و مرا لعنت و نفرین میکرد... تمام زن های ایرانی، از بزرگ و کوچیک ، چه از اقوام، چه از خارج، با من در موضوع خوشگلی چهره ام عداوت داشته؛ و بیشتر عداوت آنها شدید می شد وقتی که می دیدند این خوشگلی، توام شده است با یک حسن معاشرتی و یک مهربانی و اخلاق و عادات خوبی، من خیلی میل داشتم به تحصیل؛ و در تمام شبانروز، هر وقت فرصتی داشتم تحصیل می کردم. از این رو هم در حرف، در اخلاق، و در اطلاعات بر زن ها و خانم ها سبقت داشتم. و این بیشتر اسباب عداوت شده بود.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •