اشعار سروده شده در وصف ناصرالدین شاه در فراق یار

اشعار سروده شده در وصف ناصرالدین شاه در فراق یار

جیران همسر و عشق ناصرالدین شاه بود که ناصرالدین شاه پس از مرگ او هرگز لقب وی و اجازه ی سکونت در عمارت او را به کسی نداد. گاه خود بدان خلوت انس رفته زمانی با فکر روزگار گذشته و یادگارهای یار از دست رفته همدم و هم داستان میگشت. اشعاری در وصف حال وی توسط شاهد این حال...

کافه تاریخ- کافه هنر

جیران همسر و عشق ناصرالدین شاه بود که ناصرالدین شاه پس از مرگ او هرگز لقب وی و اجازه ی سکونت در عمارت او را به کسی نداد. گاه خود بدان خلوت انس رفته زمانی با فکر روزگار گذشته و یادگارهای یار از دست رفته همدم و هم داستان میگشت.
اشعار زیر را شاهد این حال سروده است: 
روزی دلم گرفت ز اندوه هجر یار         آمد بیادم آن رخ و آن لعل آبدا
آن چشم همچو آهو و آن قد همچو سرو        آن ابروی کمان ودوزلفی تابدار
مکتوم درد و زلفش صد قلب غرق خون        در لعل آبدارش سی در شاهوار
در زیر ابروانش صد تیر از مژه       آراسته بقصد دل عاشقان زار
چون کردم این خیال زجا جستی بشوق           لیکن نکرده وصفش یک دو از هزار
از شوق بوسه ای که زنم بر لبش شده            گوئی دهان من شکرستان این دیار
دل در برم قرار نمی یافت هیچ دم           تا آنکه در رسیدم در صحن کوی یار
در درگهش ندیدم آثار خرمی        کاخش همه شکسته و پر گشته از غبار
بر جای سار و بلبل بنشسته فوج زاغ           برجای سنبل وگل روئیده تل خار
آن مسکنی که بودی روشن چو روی ماه          بر دیده ام بیامد چون شهر زنگبار
بر جای ناله فی از هر طرف رسید         بر گوشم از درونش آواز الفرار
خمها شکسته دیدم ساغر زمی تهی           عودش شکسته دیدم بر جای آن نگار
از گردش سپهر چو آن حال شد عیان           کردم هزار شکوه از این دو روزگار
چون آمدم برون ز در این بیت را بصحن             دیدم نوشته اند بخطهای زرنگار
رفتیم از این جهان و نداریم هیچ چیز            الا دل ربوده عشاق بار بار
تاشاه را جان بتن بود مهر جیرانش ازدل بیرون نشد وروزی که در حرم عبد العظیم هدف تیر بیداد گشت دست بر زخم سینه نهاده خودرا به ارامگاه جیران رسانید . در کنارش جان داد و همانجا بخاک سپرده شد. از آنجا که تیر بر قلب پر مهر شهریار نشست تا تربت یار چند گام بیش فاصله نبود و این آخرین راهی بود که پس از پنجاه سال سلطنت با دل خونبار پیمود.
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •