اهدای یک دستگاه مرسدس بنز به لیلی امیرارجمند

اهدای یک دستگاه مرسدس بنز به لیلی امیرارجمند

سابقه دوستی فرح پهلوی و لیلی امیرارجمند به قبل از ازدواج وی با محمدرضا پهلوی باز می‌گشت. این دو که در هنگام تحصیل گرایش‌های سوسیالیستی داشتند، پس از ورود به دربار پهلوی تغییر رویه داده و به‌طور کامل در اختیار سیاست‌های رژیم قرار گرفتند.

کافه تاریخ- سند

سابقه دوستی فرح پهلوی و لیلی امیرارجمند به قبل از ازدواج وی با محمدرضا پهلوی باز می‌گشت. این دو که در هنگام تحصیل گرایش‌های سوسیالیستی داشتند، پس از ورود به دربار پهلوی تغییر رویه داده و به‌طور کامل در اختیار سیاست‌های رژیم قرار گرفتند. لیلی امیرارجمند را باید از مروجین افکار و اندیشه‌های غربی در کشور دانست. سیاست‌‌های وی در کانون پرورش فکری و فرهنگی کودکان را بسیاری در تضاد با فرهنگ اصیل ایران و اسلامی دانسته‌اند. در سند زیر میزان رابطه فرح و لیلی امیرارجمند را می‌توان مشاهده کرد در این سند آمده است:« علیاحضرت شهبانوی ایران ... امروز مقرر فرمودند یک دستگاه ماشین مرسدس بنز با معافیت از حقوق و عوارض گمرگی برای خانم لیلی جهان‌‌آرا، (امیرارجمند) ترخیص گردد.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •