طرح کودتای 28 مرداد ۱۳۳۲ از زبان طراح عملیات

طرح کودتای 28 مرداد ۱۳۳۲ از زبان طراح عملیات

عملیات کودتا و براندازی حکومت دکتر مصدق در 25 و 28 مرداد سال ۱۳۳۲ بـا هـمکاری مشترک انگلیس و آمریکا عملی شد. ولی برنامه ریزی و طراحی و اجرای‌ نقش‌ اصلی آن بـا انـگلیسی‌ها و عـوامل آنها بود. سرلشکر فضل الله زاهدی چهره‌ای شناخته‌ شده‌ای‌ بود که فقط نقش فرماندهی را بازی‌ می‌کرد‌.

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

عملیات کودتا و براندازی حکومت دکتر مصدق در 25 و 28 مرداد سال ۱۳۳۲ بـا هـمکاری مشترک انگلیس و آمریکا عملی شد. ولی برنامه ریزی و طراحی و اجرای‌ نقش‌ اصلی آن بـا انـگلیسی‌ها و عـوامل آنها بود. سرلشکر فضل الله زاهدی چهره‌ای شناخته‌ شده‌ای‌ بود که فقط نقش فرماندهی را بازی‌ می‌کرد‌. سـرهنگ‌ حـسن اخـوی که طراح عملیات اجرائی کودتا‌ بود‌، به همراه برادران رشیدیان، مهدی مـیراشرافی و اعـضای شبکه بدامن که زیرنظر شاپور جی‌ و اسدالله‌ علم رهبری می‌شدند، همگی عوامل‌ دولت‌ انگلستان بودند‌. کـرمیت‌ روزولت‌ نیز نقش نظارت بر حسن اجرای‌ کودتا‌ را به عهده داشت. مراحل اجـرای طـرح کودتای بیست و پنجم مرداد به‌ شرح‌ ذیـل بـود: 1. روز بـیست و چهارم مرداد‌ شاه، دو حکم جداگانه‌ یکی‌ مـبنی بـر عزل دکتر مصدق‌ از‌ نخست وزیری و دیگری مبنی بر انتصاب زاهدی به نخست وزیـری را امـضا می‌کند‌. 2. سرهنگ‌ نصیری، فرمانده گـارد، فـرمان انتصاب‌ زاهـدی‌ را‌ بـه وی مـی‌دهد‌.3. رأس‌ ساعت ده شب، نصیری‌ فرمان‌ عـزل مـصدق را به او تحویل می‌دهد. در این صورت اگر دکتر مصدق پذیرفت‌، کودتا‌ منتفی اسـت و اگـر نپذیرفت طرح کودتا‌ اجرا‌ می‌شود. کـه‌ با‌ محاصرة‌ خانه مـصدق و تـصرف رادیو‌، سقوط مصدق اعلام مـی‌شود. ایـن عملیات قرار بود توسط سه واحد ارتش به اجرا گذاشته‌ شود‌. در هجدهم مـرداد، شـاه در ملاقات‌ شبانه‌ با‌ کرمیت‌ روزولت‌ پس از بـررسی‌ عـملیات‌ کودتا فرمان‌ها را امـضأ کـرد و خود به نوشهر پرواز کـرده و مـنتظر نتایج ماند تا‌ در‌ صورت شکست کودتا از کشور خارج شود‌. در‌ شب بـیست و پنـجم مرداد، وزیر دفاع دکتر مصدق، تـقی ریـاحی، از طریق چـند نـفر ازعـوامل نفوذی متوجه کودتا گـردید. سرهنگ نصیری، فرمانده گارد، به هنگام ابلاغ حکم‌ عزل در نیمه شب دستگیر شد و فرمانده‌هان نـیروهای سـه گانه و وزیر دفاع فوراً درصدد مـقابله بـا کـودتا بـر مـی‌آمدند و واحدهای کودتا کـننده را خـلع سلاح کردند.اما بعضی از واحدهای‌ کودتا‌ موفق شدند که چند نفر از اعضای دولت مصدق را دستگیر و زندانی کـنند کـه پس از مـحاصره و خلع سلاح آن‌ها، فرماندهان آن‌ها دستگیر شـدند. لکـن در نـهایت کـودتاچیان آزاد‌ شـدند‌. مـحمدرضا پهلوی پس از شنیدن خبر شکست کودتا، از نوشهر به بغداد و از آنجا به رم (ایتالیا) فرار کرد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •