تعزیه گردان معروف دوره قاجاریه چه کسانی بودند؟

تعزیه گردان معروف دوره قاجاریه چه کسانی بودند؟

تعزیه در عهد ناصری را‌ هر‌ چند‌ بعضی از علما تأیید نمی کردند ولی یک نوع سرگرمی و دل‌ مشغولی‌ برای مردم کوچه و بازار و ده نشینان بود و اکثر بازیگران تعزیه را روستاییان تشکیل می دادند و هر‌ دسته‌ از‌ تـعزیه خـوان ها نمایش خود را در مدت دو ماه محرم و صفر‌ به‌ صورت‌ سیار در شهر ها و دهکده های نزدیک به هم اجرا می کردند .

کافه تاریخ- کافه هنر

تعزیه در عهد ناصری را‌ هر‌ چند‌ بعضی از علما تأیید نمی کردند ولی یک نوع سرگرمی و دل‌ مشغولی‌ برای مردم کوچه و بازار و ده نشینان بود و اکثر بازیگران تعزیه را روستاییان تشکیل می دادند و هر‌ دسته‌ از‌ تـعزیه خـوان ها نمایش خود را در مدت دو ماه محرم و صفر‌ به‌ صورت‌ سیار در شهر ها و دهکده های نزدیک به هم اجرا می کردند . با توجه به اینکه تـعزیه در دوره قاجار رواج وگسترش فراوان یافته بود و چند تن تعزیه گردان معروف در آن دوره ظهور‌ کرده‌ و شهرت یافته اند؛ در این بین مـیرزا مـحمد تقی معروف به تعزیه گردان و ملقب به معین البکاء ، سید احمد خـان ، سـید عبدالباقی بختیاری‌ ، حاج‌ سید مصطفی میر عـزا و آقـا‌ سـید‌ کاظم میرغم و میرزا محمد تقی از همه مـعروفتر بـوده اند .  تعزیه خوان ها از خوش صدا‌ ترین خوانندگان انتخاب می شدند و دکور کامل در صـحنه هـا بـه کار می‌ رفت .در تکیه دولت‌ جنگ‌ سواره بین صحابه امام حسین (ع) و سـربازان عـبیدالله بن زیاد و همچنین مبارزه تن به تن ، اسارت بردن زنان و دختران آن حضرت ، سخنرانی شجاعانه حضرت زینب (س) در کـوفه و شـام در مجلس بزم یزید‌ و عبید الله و امثال آن که تجسم آن ها برای گروه های عادی و مـعمولی امـکان پذیر نبود، نمایش داده می شد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •