دلیل ایجاد اتحادیه های کارگری توسط رژیم

دلیل ایجاد اتحادیه های کارگری توسط رژیم

سیاست رژیم ایران در قبال طبقه کارگر در طول سال‌ها تغییراتی کرده و از سرکوب کامل به ترکیبی از سرکوب و تطمیع تبدیل شده است.

کافه تاریخ- کشکول

کارگران یکی از گروه‌های مهمی هستند که در طول حیات سیاسی ایران به دلایل مختلف از جمله مسلک کمونیستی و سایر بهانه‌ها سرکوب شدند. به همین بهانه این گروه از دستن اتحادیه‌های کارگری محروم بود. در عین حال رژیم جهت استفاده از نیروی کارگران خود اقدام به تشکیل اتحادیه‌های کارگری کرده بود:
«سیاست رژیم ایران در قبال طبقه کارگر در طول سال‌ها تغییراتی کرده و از سرکوب کامل به ترکیبی از سرکوب و تطمیع تبدیل شده است. در فردای سقوط مصدق، رژیم همه فعالیت‌های مخالفت آمیز و همه اتحادیه‌‌ها را سرکوب کرد و حتی اتحادیه‌‌های رسمی ‌بی‌رنگ و بو را در ۱۹۵۷ ممنوع نمود. این کار راه را برای برنامه رژیم درباره طبقه کارگر هموار ساخت: در قانون کار سال ۱۹۵۹ تصریح شد که اتحادیه‌‌ها در صورت به رسمیت شناخته شدن از جانب وزارت کار، می‌توانند تشکیل شوند؛ قانون بیمه مخصوصی در سال ۱۹۶۰ و قانون سهیم شدن کارگران در سال ۱۹۶۳ شالوده‌ای برای یک سیستم افزایش درآمد کارگران برگزیده فراهم آوردند. منطق این سیاست ساده است: رژیم نمی‌تواند به آسانی کارگران را درهم بکوبد. رژیم برای اجرای برنامه صنعتی کردن خود به همکاری آن‌‌ها نیازمند است؛ رژیم نیازمند به دانستن عقاید کارگران است تا بتواند بدین طریق دست به اقدامات جبران کننده بزند؛ همچنین رژیم باید درآمد حداقل برخی از کارگران را افزایش دهد تا بدین وسیله بازار داخلی را توسعه بخشد. این نکات روشن می‌سازند که چرا رژیم سیستم اتحادیه‌‌های کارگری حامی‌ خود را ایجاد کرده است. پذیرفتن ادعا‌های رسمی‌در این مورد که این اتحادیه‌ها نماینده کارگران هستند، ساده‌لوحانه است، اما تقریباً همینقدر اشتباه آمیز است اگر کار کرد واقعی آن‌‌ها را در تضمین موقعیت سیاسی و ایدئولوژیکی رژیم نادیده بگیریم. باید تأکید کرد که ظهور این قبیل اتحادیه‌‌های کارگری، با وجود نقش مستقیم پلیس در آن‌‌ها خاص ایران نیست.»1
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •