قراری برای کودتا

قراری برای کودتا

رضاخان با کودتای 1299 به عرصه قدرت وارد شد؛ اما برخی معتقدند که به قدرت رسیدن او، کودتا نبوده و اطلاق عنوان کودتا اشتباه است. در حالیکه بسیاری از تحلیلگران معتقدند که او در قزاقخانه کودتا کرد و با تغییراتی غیرقانونی در قزاقخانه توانست وارد عرصه نظامی و سیاسی گردد.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

رضاخان با کودتای 1299 به عرصه قدرت وارد شد؛ اما برخی معتقدند که به قدرت رسیدن او، کودتا نبوده و اطلاق عنوان کودتا اشتباه است. در حالیکه بسیاری از تحلیلگران معتقدند که او در قزاقخانه کودتا کرد و با تغییراتی غیرقانونی در قزاقخانه توانست وارد عرصه نظامی و سیاسی گردد.  
«پس از اینکه رژیم امپراطوری روسیه به هم خورد. دولت انقلابی شوروی، پالکونیک کلرژه را به ریاست دیویزیون قزاق به جای ژنرال مایدل، که از طرف روسیه تزاری به ایران گسیل شده بود و بیش از دو سال فرماندهی قزاقخانه را به عهده داشت، معین نمود. وقتی کلرژه به ایران آمد، پالکونیک استاروسلسکی، معاون ژنرال مابدل، در صدد برآمد که نگذارد بالکونیک کلرژه به این کار برقرار بماند. بنابراین، در صدد کارشکنی بر آمد. در آن هنگام سرتیپ رضاخان به فرماندهی فوج همدان منصوب شده بود. به این معنی که مقرر شده بود خود ایشان فوجی تهیه و تکمیل نمایند به نام فوج همدان و از تهران به همدان بروند و برای این کار در دروازه قزوین کاروانسرائی اجاره کرد و افرادی استخدام و تعلیم داده بود. پالکونیک استاروسلسکی منویات خود را با سرتیپ رضاخان به میان نهاده و موافقت شد که در قزاقخانه کودتائی کنند و امور قزاقخانه را به استاروسلسکی بسپارند و کلرژه را، که افسر انقلابی بود، به روسیه بازگردانند.»1
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •