ساواک قوی نیست

ساواک قوی نیست

ساواک یکی از مهمترین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی شاه بود که وظیفه مهم شناسائی مخالفان را بر عهده داشت. علیرغم آنکه این سازمان بودجه کلانی را به خود اختصاص داده بود؛ اما با ضعف‌ها و کاستی‌های بزرگی نیز همراه بود...

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

ساواک یکی از مهمترین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی شاه بود که وظیفه مهم شناسائی مخالفان را بر عهده داشت. علیرغم آنکه این سازمان بودجه کلانی را به خود اختصاص داده بود؛ اما با ضعف‌ها و کاستی‌های بزرگی نیز همراه بود:
«افراد مختلف با جریان‌های فکری متفاوت، گروه‌های مختلفی را در زندان تشکیل می‌دادند. در آنجا متوجه شدم، آن طور که تصور می‌کردم ساواک قوی نیست. در حقیقت تور پلیس رژیم بسیار گسترده بود، ولی افرادی که نکات امنیتی را رعایت می‌کردند و مراقبت‌های کافی داشتند، دستگیر نمی‌شدند اگر افراد در هنگام شکنجه و در زمان بازجویی مقاومت می‌کردند، اعضای گروه را به زندان نمی‌آوردند. بدین ترتیب می‌توان فهمید که هر چه نقص و ضعف است از خود ماست و ضعف‌های گروه‌های مبارز، اعم از مذهبی و غیر مذهبی، باعث می‌شد ساواک موفق شود و افراد بیشتری را بازداشت کند.»1
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •