اعلامیه سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا

اعلامیه سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا

گزارش های سیاسی هیات اجرایی کل و کمیسیون آیین نامه سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا درمورد پیروزی انقلاب ایران با رهبری روشنفکران انقلاب ، هدف انقلاب مبنی بر رهایی بشر از قید ظلم و فقر ، انتقال قدرت از استثمارکنندگان به استثمارشدگان ...

کافه تاریخ- سند

گزارش های سیاسی هیات اجرایی کل و کمیسیون آیین نامه سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا درمورد پیروزی انقلاب ایران با رهبری روشنفکران انقلاب ، هدف انقلاب مبنی بر رهایی بشر از قید ظلم و فقر ، انتقال قدرت از استثمارکنندگان به استثمارشدگان ، کندی پیشرفت صنعتی در ایران بدلیل تضعیف کارگران صنعتی ، مفهوم ناسیونالیسم در ایران ، نحوه فعالیت امپریالیسم در ایجاد اختلاف میان نیروهای ضد امپریالیستی و ضد دیکتاتوری ، تغییرات در آیین نامه حزب مذکور ازجمله مقررات ورود اعضا ، هیاتهای اجرایی ، طرز انتخاب نمایندگان کنگره اروپایی ، وظایف کنگره مشعربر رسیدگی به گزارش شورای عالی جبهه ملی ، بررسی مسائل سیاسی ، اقتصادی و ...

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •