سازمان برنامه، عرصه کم شدن کارایی

سازمان برنامه، عرصه کم شدن کارایی

شاه خواهان یک رشد 10 درصد سالیانه در برنامه چهارم بوده است؛ اما این موضوع به دلیل فقدان کارآیی نهادهای مرتبط، امری مضحک و خنده‌دار بود.

کافه تاریخ- کشکول

شاه همواره برنامه‌های بلند پروازانه‌ای برای کشور و اقتصاد داشت؛ اما بسیاری از این برنامه‌ها بدون تدبیر و آینده‌نگری و نیز آگاهی از نیازهای اساسی کشور صورت می‌گرفت. طوری که گاه صدای اعتراض نزدیکان شاه را نیز بلند می‌کرد:
«دکتر مهدوی مثل همیشه فقدان پویایی را در وضعیت اقتصادی و بدتر شدن مستمر کارآیی سازمان برنامه را متذکر شد. او شنیده است که شاه خواهان یک رشد 10 درصد سالیانه در برنامه چهارم  بوده است، رقمی که وی معتقد است با توجه به عدم توانایی دولت در افزایش یک رشد 6 درصدی در برنامه سوم رقم مضحکی باشد.»1
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •