گسترش امواج انقلابی در یزد

گسترش امواج انقلابی در یزد

این اعلامیه‌ها که امضاء «مردم مسلمان یزد» را داشته‌اند به وسیله‌ی مأمورین انتظامی رژیم پهلوی به سرعت جمع‌‌آوری شده‌اند. موضوع این اعلامیه‌ها اقدامات سبعانه‌ی رژیم و فعالیت آنها در اوایل سال 1357 بوده است.

کافه تاریخ- سند

سند زیر به توزیع گسترده‌ی اعلامیه در شهر یزد اشاره دارد. این اعلامیه‌ها که امضاء «مردم مسلمان یزد» را داشته‌اند به وسیله‌ی مأمورین انتظامی رژیم پهلوی به سرعت جمع‌‌آوری شده‌اند. موضوع این اعلامیه‌ها اقدامات سبعانه‌ی رژیم و فعالیت آنها در اوایل سال 1357 بوده است.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •