کنفرانس گوآدولوپ؛ آخرین تلاش غرب برای حفظ پهلوی

دولت استعماری آمریکا، از اواسط دهه 20 شمسی، برای چپاول منابع انرژی و نیز در اختیار گرفتن منطقه استراتژیک ایران برنامه ریزی شایانی کرد و نهایتا توانست در این عرصه، به عنوان رقیب انگلیس ظاهر شود. پس از رویداد 28 مرداد تا دی ماه 57، آمریکا خود را در تاخت وتاز در ایران، بی رقیب دید تا اینکه برخاستن امواج عظیم  انقلاب اسلامی، آنان را بدین باور رساند که دوره سیادت ایشان به پایان رسیده است. تصاویری که پیش روی دارید به مناسبت سالروز برگزاری کنفرانس گوآدولوپ و نشان دهنده ادوار گوناگون ارتباط روسای جمهور آمریکا با محمدرضا پهلوی است.

 

تاریخ: 1394/01/23 15:13
 • کنفرانس گوآدولوپ؛ آخرین تلاش غرب برای حفظ پهلوی

  گودآلوپ

 • کنفرانس گوآدولوپ؛ آخرین تلاش غرب برای حفظ پهلوی

  گودآلوپ

 • کنفرانس گوآدولوپ؛ آخرین تلاش غرب برای حفظ پهلوی

  گودآلوپ

 • کنفرانس گوآدولوپ؛ آخرین تلاش غرب برای حفظ پهلوی

  گودآلوپ

 • کنفرانس گوآدولوپ؛ آخرین تلاش غرب برای حفظ پهلوی

  گودآلوپ

 • کنفرانس گوآدولوپ؛ آخرین تلاش غرب برای حفظ پهلوی

  گودآلوپ

 • کنفرانس گوآدولوپ؛ آخرین تلاش غرب برای حفظ پهلوی

  گودآلوپ

 • کنفرانس گوآدولوپ؛ آخرین تلاش غرب برای حفظ پهلوی

  گودآلوپ

 • کنفرانس گوآدولوپ؛ آخرین تلاش غرب برای حفظ پهلوی

  گودآلوپ

 • کنفرانس گوآدولوپ؛ آخرین تلاش غرب برای حفظ پهلوی

  گودآلوپ

 • کنفرانس گوآدولوپ؛ آخرین تلاش غرب برای حفظ پهلوی

  گودآلوپ

 • کنفرانس گوآدولوپ؛ آخرین تلاش غرب برای حفظ پهلوی

  گودآلوپ

 • کنفرانس گوآدولوپ؛ آخرین تلاش غرب برای حفظ پهلوی

  گودآلوپ

 • کنفرانس گوآدولوپ؛ آخرین تلاش غرب برای حفظ پهلوی

  گودآلوپ