حماسه جمهوری اسلامی در آئینه تصاویر

رای به جمهوری اسلامی توسط اکثریت قریب به اتفاق مردم یک واقعه تاریخی برای نظام اسلامی ایران پس از 22بهمن 1357 بود. اگر در 22 بهمن، نظام ستم شاهی پهلوی سقوط کرد، در 12 فروردین 1358، نظام جدید پا به عرصه ظهور گذاشت که بر اساس آموزه های انقلاب اسلامی و تاکید بر فرهنگ اسلامی مردم شکل گرفت و مردم نیز با حضور پای صندوق های رای، پاسخ محکم آری به نظام جمهوری اسلامی دادند و بر اسلامی بودن آن تاکید کردند، بنابراین 22 بهمن 1357 و 12 فروردین 1358 را دو بال و بازوی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران به شمار آورد.

تاریخ: 1395/01/12 20:27
 • حماسه جمهوری اسلامی در آئینه تصاویر

  روز جمهوری اسلامی

 • حماسه جمهوری اسلامی در آئینه تصاویر

  روز جمهوری اسلامی

 • حماسه جمهوری اسلامی در آئینه تصاویر

  روز جمهوری اسلامی

 • حماسه جمهوری اسلامی در آئینه تصاویر

  روز جمهوری اسلامی

 • حماسه جمهوری اسلامی در آئینه تصاویر

  روز جمهوری اسلامی

 • حماسه جمهوری اسلامی در آئینه تصاویر

  روز جمهوری اسلامی

 • حماسه جمهوری اسلامی در آئینه تصاویر

  روز جمهوری اسلامی

 • حماسه جمهوری اسلامی در آئینه تصاویر

  روز جمهوری اسلامی

 • حماسه جمهوری اسلامی در آئینه تصاویر

  روز جمهوری اسلامی

 • حماسه جمهوری اسلامی در آئینه تصاویر

  روز جمهوری اسلامی

 • حماسه جمهوری اسلامی در آئینه تصاویر

  روز جمهوری اسلامی

 • حماسه جمهوری اسلامی در آئینه تصاویر

  روز جمهوری اسلامی

 • حماسه جمهوری اسلامی در آئینه تصاویر

  روز جمهوری اسلامی

 • حماسه جمهوری اسلامی در آئینه تصاویر

  روز جمهوری اسلامی

 • حماسه جمهوری اسلامی در آئینه تصاویر

  روز جمهوری اسلامی

 • حماسه جمهوری اسلامی در آئینه تصاویر

  روز جمهوری اسلامی

 • حماسه جمهوری اسلامی در آئینه تصاویر

  روز جمهوری اسلامی

 • حماسه جمهوری اسلامی در آئینه تصاویر

  روز جمهوری اسلامی

 • حماسه جمهوری اسلامی در آئینه تصاویر

  روز جمهوری اسلامی