حزب رستاخیز؛نمادی از دمکراسی شاهانه

 حزب رستاخیز به دستور محمدرضا شاه تأسیس گردید و به عنوان تنها حزب قانونی مطرح شد و نظام تك حزبی در ایران شكل گرفت. به نحوی عضویت در آن اجباری شد.  شاه تهدید كرد : “هر كس نمی خواهد به عضویت آن درآید باید كشور را ترك كند." تأسیس این حزب با مخالفت علما مواجه شد و امام خمینی آن را تحریم كرد. این حزب در نهایت در مهرماه 1357 منحل گردید.

تاریخ: 1395/02/07 15:23
 • حزب رستاخیز؛نمادی از دمکراسی شاهانه

  حزب رستاخیز

 • حزب رستاخیز؛نمادی از دمکراسی شاهانه

  حزب رستاخیز

 • حزب رستاخیز؛نمادی از دمکراسی شاهانه

  حزب رستاخیز

 • حزب رستاخیز؛نمادی از دمکراسی شاهانه

  حزب رستاخیز

 • حزب رستاخیز؛نمادی از دمکراسی شاهانه

  حزب رستاخیز

 • حزب رستاخیز؛نمادی از دمکراسی شاهانه

  حزب رستاخیز

 • حزب رستاخیز؛نمادی از دمکراسی شاهانه

  حزب رستاخیز

 • حزب رستاخیز؛نمادی از دمکراسی شاهانه

  حزب رستاخیز

 • حزب رستاخیز؛نمادی از دمکراسی شاهانه

  حزب رستاخیز

 • حزب رستاخیز؛نمادی از دمکراسی شاهانه

  حزب رستاخیز

 • حزب رستاخیز؛نمادی از دمکراسی شاهانه

  حزب رستاخیز

 • حزب رستاخیز؛نمادی از دمکراسی شاهانه

  حزب رستاخیز

 • حزب رستاخیز؛نمادی از دمکراسی شاهانه

  حزب رستاخیز

 • حزب رستاخیز؛نمادی از دمکراسی شاهانه

  حزب رستاخیز