اردشیر زاهدی؛ مرد شماره یک پهلوی در امریکا

اردشیر زاهدی فرزند فضل الله زاهدی کودتای چی معروف کودتای 28 مرداد 1332 می باشد که در سال 1307 در تهران به دنیا آمد و به سرعت به خاطر موقعیت پدرش و پیوند سببی نزدیکی که با محمدرضا پهلوی داشت (اردشیر زاهدی داماد محمدرضا پهلوی بود) مدارج پیشرفت و ترقی را طی نمود و به سمتهایی نظیر سفارت ایران در لندن، وزارت امورخارجه در دولت امیرعباس هویدا و سفیر کبیر ایران در امریکا دست پیدا نمود. زاهدی از همان ابتدا با مقامات اطلاعاتی و امنیتی امریکا روابط خوبی داشت و روزولت طراح امریکایی کودتای  مرداد 1332 موسوم به عملیات آژاکس از وی با نام مستعار مصطفی ویسی نام می برد . وی با مقامات سازمان سیا نیز روابط خوبی برقرار نمود. زاهدی از معدود درباریانی بود که در مدت تبعید شاه در کنارش بود و تلاشهای زیادی هم نمود تا  از دولت امریکا برای شاه مجوز اقامت بگیرد. زاهدی اکنون زنده است و در سوییس زندگی می نماید.

تاریخ: 1395/03/20 23:54