فاجعه هفتم تیر به روایت تصاویر

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل نظام جمهوري اسلامي در ايران ، توطئه‌هاي همه قدرتهايي كه با سقوط شاه منافعشان در ايران و در منطقه خليج فارس به مخاطره افتاده بود عليه نظام نوپاي ايران آغاز شد . در چنين شرايطي آمريكائيها و متحدان غربي و منطقه‌اي‌شان از جمله رژيم صهيونيستي و حكومت صدام حسين در صدد برآمدند با تجهيز و تقويت گروهك ها و جريانات ضد انقلاب و فعال ساختن آنها در جامعه ، انقلاب را در بدو ظهورش با بحران مواجه ساخته و جمهوري اسلامي برآمده از آن را به زانو در آورند . 

تاریخ: 1395/05/26 08:33
 • فاجعه هفتم تیر به روایت تصاویر

  هفتم تیر

 • فاجعه هفتم تیر به روایت تصاویر

  هفتم تیر

 • فاجعه هفتم تیر به روایت تصاویر

  هفتم تیر

 • فاجعه هفتم تیر به روایت تصاویر

  هفتم تیر

 • فاجعه هفتم تیر به روایت تصاویر

  هفتم تیر

 • فاجعه هفتم تیر به روایت تصاویر

  هفتم تیر

 • فاجعه هفتم تیر به روایت تصاویر

  هفتم تیر

 • فاجعه هفتم تیر به روایت تصاویر

  هفتم تیر

 • فاجعه هفتم تیر به روایت تصاویر

  هفتم تیر

 • فاجعه هفتم تیر به روایت تصاویر

  هفتم تیر

 • فاجعه هفتم تیر به روایت تصاویر

  هفتم تیر

 • فاجعه هفتم تیر به روایت تصاویر

  هفتم تیر

 • فاجعه هفتم تیر به روایت تصاویر

  هفتم تیر

 • فاجعه هفتم تیر به روایت تصاویر

  هفتم تیر

 • فاجعه هفتم تیر به روایت تصاویر

  هفتم تیر