انتقام کِشی به خاطر امام

مجموعه ی تصویری «انتقام کِشی به خاطر امام»* گزارشی است ناب از تصاویری جاودانه از حماسه ی بزرگ سیزدهم آبان ۱۳۵۷. در آستانه این روز بزرگ. رهبر معظم انقلاب در دیدار دانش آموزان در آستانه ۱۳ آبان فرمودند: «توی همین خیابانهای تهران. وقتی این نوجوانها و جوانها توی میدان آمدند و فریاد چهارده سال قبل امام را در فضا انعکاس دادند، جلادان مزدور آمریکا از اینها انتقام گرفتند؛ روی اینها آتش گشودند، خون اینها روی اسفالت خیابانهای تهران ریخت و آن را رنگین کرد.»

تاریخ: 1395/10/26 11:22
 • انتقام کِشی به خاطر امام

  13 آبان 1357

 • انتقام کِشی به خاطر امام

  13 آبان 1357

 • انتقام کِشی به خاطر امام

  13 آبان 1357

 • انتقام کِشی به خاطر امام

  13 آبان 1357

 • انتقام کِشی به خاطر امام

  13 آبان 1357

 • انتقام کِشی به خاطر امام

  13 آبان 1357

 • انتقام کِشی به خاطر امام

  13 آبان 1357

 • انتقام کِشی به خاطر امام

  13 آبان 1357

 • انتقام کِشی به خاطر امام

  13 آبان 1357

 • انتقام کِشی به خاطر امام

  13 آبان 1357

 • انتقام کِشی به خاطر امام

  13 آبان 1357

 • انتقام کِشی به خاطر امام

  13 آبان 1357

 • انتقام کِشی به خاطر امام

  13 آبان 1357

 • انتقام کِشی به خاطر امام

  13 آبان 1357

 • انتقام کِشی به خاطر امام

  13 آبان 1357

 • انتقام کِشی به خاطر امام

  13 آبان 1357

 • انتقام کِشی به خاطر امام

  13 آبان 1357

 • انتقام کِشی به خاطر امام

  13 آبان 1357