پاسپورت دوره ناصری

تذکره (پاسپورت داخلی ) یک اتباع خارجی هنگام مسافرت از جلفا به تبریز در دوره ناصری

کافه تاریخ- عکس تاریخی

 

تذکره  (پاسپورت  داخلی ) یک  اتباع  خارجی  هنگام  مسافرت  از جلفا به  تبریز در دوره  ناصری

 

پاسپورت دوره ناصری

 

 

 

 

تاریخ: 1397/01/22 01:46