اخبار تاریخی

    قطره ای که اهل دنیا از بوی آن می میرند!

    قطره

    از آن پس هرگاه جبرئیل به خدمت حضرت می آمد متبسم و خندان بود. آن گاه حضرت صادق (ع) فرمود: ابوبصیر؛ در آن روز اهل آتش عظمت جهنم خدا درک می نمایند، و چون اهل جهنم داخل جهنم می شوند، هفتاد سال سعی می کنند تا خود را به بالای جهنم برساندن و چون به کنار جهنم می رسند،
    1392/11/29 16:33
6841