مطالب مرتبط با واژه 'دفتر ملکه'

    برنامه روزانه فرح پهلوی به روایت دفتر ملکه

    فرح پهلوی علی رغم نداشتن رابطه خوب با محمدرضا پهلوی، تمایل زیادی به دخالت درامور مملکتی داشت و همین امر هم موجبات ناخرسندی محمدرضا را فراهم کرده بود.در سند فوق می بینیم که بخشی از برنامه روزانه فرح پهلوی به مشارکت و مشورت در امور مملکتی با محمدرضا پهلوی اختصاص داده شده است.
    1396/6/28 14:14
1