مطالب مرتبط با واژه 'دولو'

  نتایج بازداشت دولو به جرم قاچاق مواد مخدر

  شاه نه تنها به مبارزه با فساد در داخل کشور اهتمامی نداشت، بلکه برای جلوگیری از  اشاعه فساد نزدیک ترین افراد منسوب به خود نیز تلاشی نمی کرد. این مسئله بی آبرویی زیادی را در کشور برای خاندان سلطنت ایجاد می کرد و گاهی حتی در خارج از کشور نیز بازتاب های بسیار منفی با خود به همراه داشت . . .
  1396/11/17 21:41

  سند/ گزارش بازداشت شاهزاده ایرانی در سوئیس!

  نامه محرمانه سیروس پرتوی به علم وزیر دربار شاهنشاهی : درج خبر حمل مواد مخدر توسط دولو در همراهی شاه در سفر سویس در روزنامه هرالد تریبون
  1396/9/3 22:54

  روایت فردوست از رفیقه های شاه و دردسرهایی که ایجاد می شد!

  حکومت پهلوی هرگز در میان مردم ایران مشروعیت نداشت، جدا از چگونگی تاسیس و ادامه حیات حکومت پهلوی، یکی از مهمترین دلایل این امر، شخصیت خود شاهان پهلوی است. بسیار گفته اند که محمدرضا در برابر زنان به شدت نقطه ضعف داشت . . .
  1396/6/26 12:47

  بی آبرویی جهانی اطرافیان شاه

  فساد در حکومت شاه آنچنان گسترده بود که بخش زیادی از آنچه می بایست در اختیار مردم قرار می گرفت، نصیب عده ای محدود از اطرافیان شاه می شد. با همه این احوال فساد بسیار مخفی بود و شاه علاوه بر آنکه از مفاسد اطرافیان خود مطلع بود، از آن صحبتی به میان نمی آورد. اما در برخی مواقع زمینه امری طوری پیش می رفت که خبر فساد جهانی می شد. در چنین مواقعی مصائب مردم دو چندان بود . . .
  1396/6/2 01:22

  وقتی دولو به جرم قاچاق در سوئیس دستگیر شد

  در سال 1972 موقعی که شاه و ملکه برای اسکی بازی در سن موریتس به سر می بردند، شاهزاده "دولو" (یکی از منسوبین و دوست نزدیک شاه ، که انحصار تجارت خاویار ایران را دردست داشت) به جرم قاچاق مواد مخدر توسط پلیس سوئیس دستگیر شد....
  1396/2/19 10:49
5