مطالب مرتبط با واژه 'سبک زندگی'

  شرحی از سنت ریشه دار کتابخوانی در مکتب خانه های ایران

  موضوع کتاب و کتاب خوانی از دیرباز در زندگی روزمره ایرانیان جایگاه ویژه و مهمی داشت و کودکان ایرانی از همان ابتدای سنین رشد کتابهایی ماند قرآن و دیوان حافظ را در خانه خود می دیدند. آن دسته از کودکانی که به مکتب خانه می رفتند در کنار آموزش قرآن و سایر آموزشهای مکتب خانه، ملزم به تهیه کتابهایی برای خواندن و در برخی از موارد برای ازبر کردن بودند . . .
  1396/6/20 15:45

  شرح کوتاه و جالبی از زندگانی شاهانه «مهد علیا»

  مهد علیا مادر ناصرالدین شاه نامش جهان بود و پس از آنکه پسرش شاه شد او را مهد علیا نامیدند. به صورت زیبا نبود. او ادبیات فارسی و قواعد زبان عربی را نیک میدانست و خط درشت و ریز هر دو را خوش می نوشت. به مطالعه تاریخ و آثار شعرا رغبتی وافر داشت و کتابخانه خصوصی او را بیشتر این دو نوع کتاب تشکیل میداد...
  1396/6/18 01:31

  خانی که مدرسه می ساخت!؟

  تاریخ انقلاب مشروطه به نوعی با نام سردار اسعد بختیاری عجین شده است و در جریان تحولات انقلاب مشروطه، وی خدمات نظامی، سیاسی و فرهنگی شایانی را به انقلاب مشروطه انجام داد. در کنار فعالیتها و تلاشهای علمی و پژوهشی سردار اسعد بختیاری، یکی دیگر از دغدغه ها و دلمشغولیهای سردار اسعد، مسائل فرهنگی و آموزشی بود . . .
  1396/6/15 10:31

  نقش پزشک مخصوص دربار ناصرالدین شاه در ورود پزشکی مدرن به ایران

  تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، پزشکی و... ایران در عصر قاجاریه، توسعه و پیشرفت آنچنانی نداشته بود و تقریباً با پسرفت زیادی مواجه شد. سلطنت قاجارها که آخرین سابقه حکومت ایلی در ایران بود، در اثنای بازی بزرگ قدرتهای روس و انگلیس مواجه شد. یکی از مکاتب و شاخه های علمی که در این دوره، فراز و نشیب زیادی را تجربه نمود، مکتب پزشکی بود . . .
  1396/6/15 10:20

  فرهنگی مترقی ایرانیان در بزرگداشت جایگاه و مقام زن

  زن ایرانی در دوره باستان به یکی از بهترین جایگاههای شایسته خود دست می یابد که هنوز هم بسیاری از کشورهای امروز جهان و جنبشهای آزادیخواهانه و برابری جویانه زنان در آرمانها و آرزوهای خود درصدد دستیابی به آنها هستند. داشتن شخصیت حقوقی و مالی مستقل، حقوق و امتیازهای برابر با مردان . . .
  1396/6/13 09:23

  حقوق مکتبدارهای زمان قاجار چقدر بود؟

  معلمان مکتب خانه عموماً از اقشار فرودست جامعه بودند و زندگی بسیار ساده ای داشتند. و گاهی به سختی گذران می کردند. بااینحال در اغلب موارد از شاگردان شهریه نمی گرفتند و اگر می گرفتند در حدود پنج تا ده قران بری مکتبخانه های عمومی و ده قران برای مکتبخانه های اعیانی بود . . .
  1396/6/12 00:38

  اولین رساله پزشکان ایرانی در باب ترک اعتیاد و تریاک

  ایرانیان از قدیم الایام در علم پزشکی مهارت داشتند و قدمای بزرگی چون ابن سینا، تاثیرات شگرفی در خصوص پیشرفت از شاخه از دانش بشری داشتند. عمادالدین محمود بن مسعود شیرازی، از اطبا، و مولفین علم طب بود. وی از معاصـرین و درباریـان شـاه طهماسـب صفوی است. از تألیفات وی میتوان به کتاب ینبـوع (چشـمه) اشاره کرد . . .
  1396/6/8 11:39

  چرا اولیاء نسبت به تنبیه بدنی فرزندانشان در مکتب خانه ها رضایت داشتند؟

  تنبیه بدنی در مکتبخانه های قدیم از امور رایج آموزش بود. اگر در همه مکتبخانه ها هم تنبیه بدنی نبود، اما در بسیاری از آنها تنبیه از شیوه های رایج آموزش بود. گاهی برخی از معلمان نیز ابتکارت غریبی در تنبیه بکار می بردند و گویی به این وسیله تفریح می کردند . . .
  1396/6/7 01:04

  جایگاه بزرگداشت مفاخر علمی در زندگی ایرانیان از نگاه «ادوارد براون»

  ادوارد براون، جهانگرد انگلیسی در سفرنامه خود از آداب و رسوم اجتماعی جامعه ایرانی سخنان بسیاری گفته است. به اعتقاد وی ایرانیان، بزرگان درگذشته را مطلق و مقدس انگاشته و باب نقادی درباره آنها را مسدود می کنند . . .
  1396/6/5 00:27

  گوشه ای از تخریب سبک زندگی ایرانیان به قلم «جیمز موریه»

  بی شک یکی از بزرگترین نقدهای وارده به شرحهای نوشته شده درباره زندگانی ایرانیان به نوشته های جیمز موریه باز می گردد. وی در یکی از ادعاهای خود با بزرگنمایی فرهنگ غلط دروغگویی در میان ایرانیان به گونه ای سخن رانده است که گویی ایرانیان هیچ بویی از راستگویی و صدق نبرده اند. در ادامه یکی از نقلهای وی را می خوانیم . . .
  1396/6/2 01:08

  بازیهای کلامی؛ بازی بی هزینه و بی دردسر خانواده های ایرانی

  بازیهای کلامی به تمرکز حواس، رعایت سرعت، دقت صحت در کلام و نظم و هماهنگی در ادای حروف و کلمات وابسته اند و تقریباً در تمام گروههای سنی با رعایت مضمون درست و خطای جملات قابل اجرا هستند. این بازیها به ابزار خاصی نیاز ندارند و در تمام مکانها و زمانها با رعایت حال مجلس و عرف می توانند انتخاب و اجرا شوند. یکی از بازیهای کلامی که در خرم آّباد استان لرستان رواج داشت بدین شرح بود . . .
  1396/5/29 01:00
126