مطالب مرتبط با واژه 'زندگی طلبگی'

    رابطه شیخ انصاری با شاگردش آخوند خراسانی

    سبک تعامل خاص شیخ انصاری با شاگردانش

    شیخ انصاری از بزرگان و چهره های شاخص اصولیون فقه شیعه بود. در ادامه آنچه می آید نمونه ای از تعامل او با طلاب است. طلابی که البته به چهره ها و اشخاص بزرگی چون آخوند خراسانی تبدیل شدند. داستان زیر روابط این استاد و دانشجو و ارادت آنها به یکدیگر را به خوبی نشان می دهد . . .
    1396/11/18 17:20
1