مطالب مرتبط با واژه 'مهمان ناخوانده'

  توصیف جالب «جیمز موریه» از آداب مهمان نوازی ایرانیان

  جیمز موریه اگر چه از ایرانیان بدی های بسیاری گفته است، اما در عین حال برخی از توصیفاتی که کرده به واقع وصف حال ایرانیان است. به عنوان مثال نوع میزبانی ایرانیان همچون عمده ملل دنیا با توجه به جایگاه میزبان و میهمان متفاوت خواهد بود. او می نویسد . . .
  1396/12/1 22:42

  میهمانی ناخوانده و نامیمون به نام غربزدگی

  جلال در رابطه با مفهوم غرب در اندیشه خود می نویسد: «برای من غرب و شرق نه معنای سیاسی دارد و نه معنای جغرافیایی بلکه دو مفهوم اقتصادی است. غرب یعنی ممالک سیر و شرق یعنی ممالک گرسنه.»
  1395/7/7 09:57
2