مطالب مرتبط با واژه 'غلام'

  شکایت ناصرالدین شاه از فرآیند غربی شدن امورات مملکتی

  در دوره ی حکومت قاجارها، تمامی دولتها و حتی شاهان قاجار چـاره ی توسعه و پیشرفت کشور را در همانند شدن‌ با‌ غرب (به عنوان غـیر) می دانستند ؛ اما همین تقلاها نـیز از آن جــا که ریشه در عمق نداشت راه به جایی نمی برد: «اولین کار در این زمینه ، آشنایی با فنـون نظامی‌ بود‌. تازه در‌ همین اواخر بود که ضرورت این امر احساس شد که پای چنـد فـن از فنون غیرجنگی و مربوط‌ بـه زمـان صلح را نیز به ایـران بـاز کننـد.
  1397/3/27 00:56

  «صادق خان» غلام بچه های ناصرالدین شاه قاجار در لباس تعزیه

  در تاریخ معاصر ایران، دربار ناصرالدین شاه قاجار به دلیل داشتن خدم و حشم، نوکران و کنیزان متعدد مشهور است. با این تفاسیر فرزندانی در دربار پهلوی از نوکران و چاکران درباری متولد می شدند که به غلام بچه مشهور بودند و از همان دوران کودکی آماده نوکری شاه قاجار می شدند. صادق خان یکی از این غلام بچه ها بود . . .
  1397/1/26 09:34

  خواجه بخشنده و غلام وفادار

  روزی با جسارت رو به آسمان کرد و گفت خدایا! بنده نوازی را از رئیس بخشنده شهر ما یاد بگیر. ما هم بنده تو هستیم
  1394/12/22 13:43

  بهلول و غلامی که از تلاطم دریا می ترسید

  مسافران از گریه و زاری آن غلام به ستوه آمدند و از آن میان بهلول از صاحب غلام خواست تا اجازه دهد به طریقی آن غلام را ساکت نماید . بازرگان اجازه داد . بهلول فوری امر نمود تا غلام را به دریا انداختند.
  1394/11/29 18:04

  به خدا دروغ می گوید

  گفت: در خانه است و به خدا دروغ می گوید
  1394/6/6 18:26

  فرزند ظل‌السلطان در آغوش یک غلام/عکس

  یکی از فرزندان خردسال مسعود میرزا ظل‌السلطان در آغوش یک غلام.
  1394/5/6 18:13
6