مطالب مرتبط با واژه 'نمایشی'

    دادگاه های نمایشی رژیم پهلوی

    رئیس دادگاه که یک سرهنگ بود خطاب به من گفت: شما به اتهام عضویت در دسته و جمعیتی با مرام و رویه اشتراکی متهم هستید...
    1397/2/24 18:31
1