مطالب مرتبط با واژه 'ترقی'

    نمونه ای از سوگندنامه مقامات دولتی در زمان قاجاریه

    کارت تعهدنامه علی نقی عضدالملک مبنی برهمراهی باسلطنت مشروطه اسلامی قاجار ، مجلس شورای ملی وخاندان قاجاریه و تلاش جهت ترقی معارف و فلاحت و تجارت کشور وتضمین مجمع اتحادیه قاجار درحفظ حقوق شرعی و وطنی وی
    1397/2/25 19:26
1