مطالب مرتبط با واژه 'القاب'

  درخواست القاب و عناوین فرنگی در زمان قاجاریه

  این سند شامل نامه محمدولی خان تنکابنی رئیس الوزرا به احمدشاه قاجار مبنی برتقاضای اعطای رتبه پرنس و لقب سپهدار اعظم به حسین پاشاخان باتوجه به خدمات وی می باشد.
  1397/3/17 14:49

  اسامی و القاب جالب زنان قجری

  لقب در ایران پیشینه دور و درازی دارد، چنانکه می توان تا دوره هخامنشیان و ساسانیان پیش رفت و از اردشیر درازدست و یزدگرد بزهکار و خسرو نوشیروان یاد کرد.
  1393/12/23 17:56

  وبلاگ پیام آریایی

  حذف القاب و دور شدن از رسم عربی

  حضور مهر ظهور بندگان حضرت مستطاب اجـل اکـرم اشرف امنع اعظم اقای رضا خان پهلـوی سردارسپه وزیر جنگ و رئیس الوزرا و فرماندهء کل قـوا دامت عظمه
  1393/6/8 16:16
3