مطالب مرتبط با واژه 'استندآپ'

    استندآپ کمدی به سبک دوره قاجار

    در ایران از دیرباز به علت فقدان آزادی و عدم توجه به حقوق فردی و اجتماعی، کسی نمی‌توانست آزادانه وضع عمومی کشور را مورد مطالعه و انتقاد قرار دهد. تنها دلقکها و مسخرگان کمابیش به خود اجازه بحث و انتقاد می‌دادند...
    1397/3/20 01:55
1