مطالب مرتبط با واژه 'مالیه'

    دستور ساخت تاج پهلوی رضا شاه

    نامه ریاست وزرا به وزارت مالیه درباره ساخت تاج پهلوی رضا شاه و برداشت جواهرات از خزانه با حضور نماینده مخاطب ، و کاظمی رئیس اداره محاسبات بیوتات دولتی و تیمورتاش وزیر دربار
    1397/4/16 11:54
1