مطالب مرتبط با واژه 'داور'

  توهین علی اکبر داور به شعور ملی ایرانیان در حمایت از استبداد رضاخانی

  از‌  نشریات این دوره،می‌توان بـه روزنامه مرد آزاد به مدیریت علی اکبر خان داور اشاره کرد.وی از کارگزاران،نظریه‌پردازان و معماران دولت مطلقه رضا خان بود.
  1397/4/17 09:17

  مبدع ایده حزبهای دست ساز در عصر پهلوی چه کسی بود؟

  نصرت الدوله فیروز و علی اکبر داور در کنار تیمورتاش از رهبران حزب بودند. عده زیادی از نمایندگان مجلس و وزراء، بازرگانان، اصناف و دولتمردان عضویت این حزب را پذیرفتند و تدریجاً حزب قدرتی یافت
  1396/4/14 01:33

  توصیف جالب آیت الله مدرس از علی اکبر داور

  دیر آمده، زود می خواهد برود!

  علی اکبر داور وزیر مالیه رضاخان از جمله کسانی بود که در کنار افرادی نظیر تیمورتاش نقش بسزایی در به قدرت رسیدن رضاخان داشتند و کمکهای موثری در در عملیاتی نمودن پروژه مدرنیزاسیون رضاخانی داشتند. شهید مدرس در خصوص شخصیت علی اکبر داور می گوید:
  1396/3/22 12:03

  خودکشی به خاطر مقداری ارز

  ... به خانه می رود و با فرزندان خود رو بوسی می کند. به زنش می گوید من امشب کار زیادی دارم، کسی به اتاق من نیاید. بعد داخل اتاق شده در را می بندد و مقداری از تریاک را حل کرده می خورد. فردا صبح می بینند داور از بین رفته است.
  1395/7/7 09:48

  قتل‌های سیاسی رضاخان

  ماجرای به تاج و تخت نشستن رضاخان واقعه تاریخی بسیار جالبی است که افراد متعددی به همراه عمال کشورهای دیگر در آن دست داشتند. همواره نام محمد علی فروغی در صدر این فهرست دیده می‌شود اما در این میان سه تن دیگر نیز حضور داشتند که البته در این همراهی سرنوشت تلخی برایشان رقم خورد.
  1394/3/7 22:44
5