مطالب مرتبط با واژه 'قمه زنی'

  نخستین فردی که با بدعت در دین اسلام به مبارزه برخاست؟

  موضوع بدعت گذاری و ایجاد بدعت در دین و به ویژه دین اسلام، یکی از پروژه هایی هست که همواره توسط دول استعماری جهت تضعیف نهاد دین در جامعه ایرانی دنبال شده است. یکی از بـدعت‌ها‌ی مذهبی‌ در دوره‌ی ناصری قمه‌زنی بود. البته چنین جرمی بیشتر در دوره‌ی امیرکبیر به‌ عنوان‌ بدعت بود. در هیچ جای‌ اسلام‌ به‌ قمه‌زنی توصیه نشده‌ است‌.
  1397/6/21 11:07

  مراسم قمه زنی ظهر عاشورا

  مراسم قمه زنی ظهر عاشورا در دوره قاجاریه به عنوان یکی از سنتهای دیرین مردم در روز عاشورا محسوب می شود.
  1394/9/3 21:22

  وبلاگ تاریخ مردم اصفهان

  مخالف با قمه زنی در 140 سال پیش

  قمه زنی شیوه رایجی در برخی از محافل مذهبی بود که از سال های پیش مخالفت هایی با آن صورت گرفته و گزارشهایی از این مخالفت ها در دوره قاجاریه و اقدامات دولت برای مقابله با این شیوه در برخی از منابع آمده است.
  1393/8/17 19:51
3