مطالب مرتبط با واژه 'مشاور'

    مشاوری از جنس اشرف برای محمدرضا شاه

    کوچک اندام، ظریف، با موهای سیاه، که از زیبائی بهره چندانی نداشت، ولی بسیار جسور و بی‌پروا بود و این جسارت را در عاشق پیشگی به حد ابتذال کشانید و در میان درباریان به فساد اخلاق شهرت یافت...
    1397/7/12 23:46
1