مطالب مرتبط با واژه 'دکتر تولوزان'

    آیا پزشک مخصوص ناصرالدین شاه، نفوذی انگلیسی ها بود؟

    دکتر تولوزان(1897-1820 م.)،در سال 1820 در دیگوگارسیا‌ واقع‌ در جزایر گاگز به دنیا‌ آمد‌ و بعدها در‌ رشته‌ی‌ پزشکی‌‌ تحصیل کرد. وی،پیش از آمدن‌ به‌ ایران،با درجه‌ی سرگردی و بـه عـنوان پزشک در ارتش فرانسه بود.
    1397/7/15 08:28
1