مطالب مرتبط با واژه 'تیر'

  سرهنگ وادبولسکی رئیس روسی قزاقخانه ایران

  روز ۲۵ تیر ۱۲۸۸ مشروطه‌خواهان و فاتحان تهران، محمد علی شاه قاجار، عامل استبداد صغیر را از سلطنت عزل کردند. در پی به توپ بسته شدن مجلس در ۲ تیر سال ۱۲۸۷ هجری شمسی و بازداشت و سرکوب رهبران و فعالان نهضت مشروطه عمر کوتاه نظام مشروطیت ایران پایان یافت و استبداد صغیر آغاز شد.
  1397/7/16 15:53

  پنج تیر جواب دفاع از عقیده و شرف

  به سمت بختیار حمله می‌کند و صدای گلوله بلند می‌شود. جواب دفاع عبدالحسین واحدی، یار نزدیک نواب از عقیده و شرفش پنج تیر بود.
  1394/11/28 16:04
2