مطالب مرتبط با واژه 'عزل'

  سرهنگ وادبولسکی رئیس روسی قزاقخانه ایران

  روز ۲۵ تیر ۱۲۸۸ مشروطه‌خواهان و فاتحان تهران، محمد علی شاه قاجار، عامل استبداد صغیر را از سلطنت عزل کردند. در پی به توپ بسته شدن مجلس در ۲ تیر سال ۱۲۸۷ هجری شمسی و بازداشت و سرکوب رهبران و فعالان نهضت مشروطه عمر کوتاه نظام مشروطیت ایران پایان یافت و استبداد صغیر آغاز شد.
  1397/7/16 15:53

  عزل بخشدار به دلیل عدم شرکت همسرش در مراسم رسمی

  تلگراف از رضائیه به وزارت کشور درباره حضور بخشدار پل دشت و چند نفر سید در مجلس فرهنگی 15 بهمن بدون همسران خود ، ارسال حکم انتظار خدمت بخشدار پل دشت و انتصاب موقت امین مالیه به کفالت آن بخش ، نامه ای به پیوست درمورد ارسال رونوشت تلگراف مزبور به اداره کارگزینی
  1397/6/14 01:07

  عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار ، با دو سگ محافظ

  عبدالحسین تیمورتاش یکی از مردان پرقدرت رضا شاه بود که سال‌ها تصدی وزارت دربار را به عهده داشت و چون مورد اعتماد پهلوی اول بود در بسیاری از عزل و نصب‌ها دخالت داشت.
  1397/2/30 08:11

  چگونگی فرار سید ضیاءالدین طباطبایی به اروپا پس از عزل


  «سیّد ضیاءالدّین» روز چهارشنبه هفدهم رمضان‌المبارک مطابق با چهارم جوزای 1300 شمسی ساعت 8 صبح به اتّفاق «ایپکیان» ارمنی، رییس بلدیه که از دوستان صمیمی او بود و «ماژور مسعودخان کیهان» وزیر مشاور و وزیر جنگ سابق و «کلنل کاظم‌خان سیّاح» حاکم نظامی تهران و رییس ارکان حرب و «کلنل اسمایس» با...
  1394/9/1 18:47

  عکس/صورتجلسه مجلس برای عزل محمد علی شاه

  در این صورت‌جلسه عنوان شده است که نمایندگان ملت محمد علی شاه را از سلطنت خلع و به جای وی، عضدالملک را به عنوان نایب السلطنه تعیین کردند.
  1393/11/27 16:54
5