مطالب مرتبط با واژه 'کاخ مرمر'

  جعبه دوربین و اسلحه و دواجات مربوط به رضاشاه پهلوی

  جعبه دوربین و اسلحه و دواجات مربوط به رضاشاه پهلوی در کاخ مرمر
  1397/7/24 14:54

  پخش تصنیف «شمسی کوره» از رادیو برای تحقیر شمس

  افتخار بردن عروس به کاخ مرمر که مراسم عقد و عروسی در آنجا انجام می گرفت نصیب شمس شد، ولی اشراف هم در آخرین لحظه زهر خود را ریخت....
  1396/7/24 21:48

  برشهایی از کتاب « تو در قاهره خواهی مرد»

  مجله تایم و روایت شاه از لحظات ترور

  آخرین روز فروردین. فروردینی که در آن عذاب کشیدی. جان کندی. جان به لب شدی. در کاخت مورد سوءقصد قرار گرفتی. در قصرت رگبار گلوله‌ها را به سویت شلیک کردند. در این آخرین روز فروردین گزارش‌ها و مطالب داخلی و خارجی را دربارهٔ سوءقصدت خوانده‌ای. به مجلهٔ تایم گفته‌ای پس از پیاده شدن از اتومبیلت متوجه پایین بودن لولهٔ مسلسل در دست سرباز مهاجم شده بودی.
  1393/5/19 22:38
3