مطالب مرتبط با واژه 'عبدالله ریاضی'

    حساب شخصی رئیس مجلس و حساب بیت المال فرقی ندارد!

    این سند به فساد مالی عبدالله ریاضی ، رئیس مجلس شورای ملی اشاره دارد. در این سند به نقل از بیژن کوچکى کارمند امور مالى مجلس شوراى ملى ، در اسفند 1352، مبلغ 200 هزار تومان از صندوق مجلس به حساب شخص مهندس ریاضى رئیس مجلس به شماره حساب 79322 بانک ملى شعبه مرکز ریخته شده است.
    1397/8/1 16:57
1