مطالب مرتبط با واژه 'ماهانه'

    سند/ مخارج اداره ولایتعهدی پهلوی

    نامه رسمی خ . نوزاد رئیس محاسبات اداره ولایتعهد به دفتر امور املاک شاهنشاهی مبنی بر ارسال صورت مخارج ماهانه اداره ولایتعهد و لیست حقوق ماهانه اعضا ، اجزا و معلمین مخصوص
    1397/8/11 17:11
1