مطالب مرتبط با واژه 'میرزا ابراهیم خان عکاس باشی'

    پیشگامان صنعت سینما در ایران چه کسانی بودند؟

    تـولد سـینما در ایـران را به شیفتگی‌ مظفر الدین شاه قاجار نسبت مـی‌دهند کـه هنگام‌ اقامت در پاریس در سال 1900/1279 فیلم‌های‌ خبری را برای نخستین بار دید، و سپس در یادداشت روزانه‌اش به‌ آن‌‌ اشاره کرد...
    1397/8/17 00:35
1