مطالب مرتبط با واژه 'مهدی روسی‌خان '

    پیشگامان صنعت سینما در ایران چه کسانی بودند؟

    تـولد سـینما در ایـران را به شیفتگی‌ مظفر الدین شاه قاجار نسبت مـی‌دهند کـه هنگام‌ اقامت در پاریس در سال 1900/1279 فیلم‌های‌ خبری را برای نخستین بار دید، و سپس در یادداشت روزانه‌اش به‌ آن‌‌ اشاره کرد...
    1397/8/17 00:35
1